Utworzenie parku wodnego w Nowym SIole

Tytuł operacji: Utworzenie parku  wodnego w Nowym Siole

Beneficjent: Gmina Cieszanów

W związku z koniecznością wykonania robót niemożliwych do przewidzenia wartość całkowita operacji wzrosła do 137.900,00 zł., w tym wkład własny Gminy Cieszanów 87.900,00 zł. i dotacja 50.000,00 zł.

Wartość całkowita zadania / operacji 120.000,00 zł. , w tym wkład własny Gminy Cieszanów 70 000,00 zł. i dofinansowanie 50.000,00 zł.
w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej„ w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.  Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 18.05.2022 r. Umowę o wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 05.09.2022 r.

Celem operacji polegającej na budowie ogólnodostępnej  infrastruktury turystycznej jest „Promocja i zachowanie lokalnego dziedzictwa sektora rybackiego poprzez budowę parku wodnego w Nowym Siole. 

Operacja przewiduje budowę żwirowej ścieżki sensorycznej wzbogaconej ciętymi pniami i kamieniami polnymi. Na nawierzchni bezpiecznej zostaną zamontowane urządzenia zabaw wodnych: kurtyny wodne niskociśnieniowe, kwiat stokrotka i dysze tunel.