Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa VI. „Spójność Przestrzenna i Społeczna”,
Działanie 6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”, Poddziałanie 6.2.2 „Infrastruktura pomocy społecznej”

Tytuł Projektu: „Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie”

 

Wartość całkowita projektu 886 497,20 PLN, dofinansowanie unijne 718 358,40 PLN

Okres realizacji projektu od dnia 24.10.2016 do dnia 30.04.2017

Celem projektu jest zwiększenie poziomu dostępności na terenie Gminy Cieszanów usług społecznych dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a poprzez to wpływ na niwelowanie i przeciwdziałanie różnorodnym formom wykluczenia społecznego. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie możliwe było poprzez kompleksowy remont obejmujący powierzchnię 440,17 m2, który będzie polegał na dokończeniu remontu istniejącego budynku synagogi w centrum Cieszanowa przy ul. Skorupki (na terenie Osiedla Kustronia) w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych.

Adaptacja pomieszczeń byłej synagogi polegała na zmianie układu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb planowanego domu. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie obiektu.

opis działalności – pdf

informacja dodatkowa – pdf