Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu “Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże”

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów

Wartość całkowita projektu: 9 648 188 zł., w tym dofinansowanie 7 519 481,50 zł.

Okres realizacji projektu: od stycznia 2007 r. do 30 maja 2008 r.

Głównym celem realizowanego projektu w wyniku uporządkowania gospodarki ściekowej jest ochrona środowiska poprzez poprawę jakości wód powierzchniowych.
Pośrednio realizacja projektu będzie miała następujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gmin:utworzenie i rozwój lokalnego centrum gospodarczego, grupującego na wyposażonym w infrastrukturę techniczną obszarze kilkadziesiąt przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
– dzięki obniżeniu kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków zwiększenie
aktywności inwestycyjnej samorządów gmin partnerskich,
– wzrost dostępności infrastruktury pod inwestycje budowlane i gospodarcze
dla firm chcących lokować działalność w pobliżu wschodniej granicy UE.
– ok. 20 ha terenów inwestycyjnych zostanie wyposażonych w dostęp do
kanalizacji zbiorczej. W szczególności dotyczy to planowanej strefy
gospodarczej w południowej części sołectwa Załuże i Mokrzyca, położonej
przy drodze do przejścia granicznego Budomierz – Hruszew.

Opis projektu – pdf