Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola

Tytuł projektu:Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów”
Projekt realizowany przez Gminę Cieszanów

Projekt realizowany w chwili obecnej

Okres realizacji projektu: od dnia  18.08.2016 r. do  30.06.2018 r.

Wartość projektu ok : 1 340 000,00 zł.,
w tym dofinansowanie  ok. 942 000,00 zł.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu dostępności usług wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jego jakości na terenie Gminy Cieszanów, a poprzez to wpływ na wyrównanie szans rozwojowych dzieci pozbawionych możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Utworzenie przedszkoli publicznych w miejscowościach: Kowalówka, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec i Niemstów w wyniku przebudowy budynków istniejących szkół, co umożliwi sformowanie oddziałów przedszkolnych mogących liczyć łącznie maksymalnie 130 osób.
  2. Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do ww. przedszkoli optymalnych warunków opieki przedszkolnej.
  3. Zapewnienie profesjonalnych warunków pracy osobom zatrudnionym w przedszkolu.
  4. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych w Kowalówce, Nowym Siole, Niemstowie, Nowym Lublińcu na przedszkola.

Budynek szkolny w Kowalówce

Budynek szkolny w Nowym Siole

Budynek szkolny w Niemstowie

Budynek szkolny w Nowym Lublińcu