Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich miejscowości Niemstów w Gminie Cieszanów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nazwa osi priorytetowej: nr 7 „Spójność wewnątrzregionalna”

Nr i nazwa działania: nr 7.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

 

Tytuł projektu „Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich miejscowości Niemstów w Gminie Cieszanów”

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów

 Całkowita wartość  projektu  862 406,78 zł., w tym  dofinansowanie 731 431,71 zł..

Okres realizacji inwestycji: od dnia 10.01.2011 r. do dnia 17.04.2012 r.

Cel główny projektu określono następująco: Rewitalizacja społeczna mieszkańców terenów popegeerowskich oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej miejscowości Niemstów poprzez adaptację budynku na lokale socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu.

opis projektu – pdf