Remont cerkwi i dzwonnicy w Dachnowie wraz z przebudową ogrodzenia

Projekt „Remont cerkwi i dzwonnicy w Dachnowie wraz z przebudową ogrodzenia”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura.

Wartość projektu: 905 467,50 zł.

Dofinansowanie RPO WP: 743 953,57 zł.

Projekt zrealizowany w I połowie 2018 roku

Opis zadania