Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Cieszanów-Żarek

Projekt „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Cieszanów-Żarek”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie  4.2 Gospodarka odpadami.

Wartość projektu:  905 467,50 zł.

Dofinansowanie: 407 517,62 zł.

Projekt zrealizowany w czerwcu 2020 r.

Zadanie polegało na wykonaniu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w miejscowości Cieszanów-Żarek zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 3696, 3697 i 3698, obręb Cieszanów.

Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną w kierunku łąkowym. Rekultywacją objęto łączną powierzchnię 8 350 m2, w tym: powierzchnia składowiska (płaska pow. 5 200 m2) z uwzględnieniem jego wypukłości
– ok. 7 800 m2 , powierzchnia 2,0 m pasa otaczającego składowisko
– ok. 550 m2.

Zamontowano dwie pochodnie do spalania gazu składowiskowego. Ułożono warstwę rekultywacyjną w promieniu 2,0 m od granic składowiska i do głębokości 2,0 m p.p.t., pod kątem zsypu utworów sypkich (piasku, ziemi, humusu) stanowiącym ok. 30°. Wykonano rów opaskowy wokół składowiska o szerokości 1,5 m i głębokości 0,5 m z odpowiednimi spadkami w kierunku wyrobiska. W ramach rekultywacji technicznej wykonano:

– bezpośrednio na dotychczasowej powierzchni składowiska warstwę
wyrównawczą z piasku o grubości  10 ok cm, zabezpieczającej przed
uszkodzeniem bentonitową matę izolacyjną, którą ułożono na warstwie
wyrównującej;

– ułożenie na warstwie wyrównawczej bentonitowej maty izolacyjnej o
grubości 8 mm  o współczynniku filtracji mniejszym lub równym 1×10-9 m/s;

– przykrycie bentonitowej maty warstwą nasypu z ziemi urodzajnej o grubości
30 cm;

– ułożenie warstwy biologicznej z humusu o miąższości 15 cm;

– ułożenie ww. warstw rekultywacyjnych w promieniu 2,0 m od granicy
składowiska, do głębokości 2,0 m   p.p.t., pod kątem ok. 30°,

– umocnienie geosiatką warstw rekultywacyjnych ułożonych na zachodniej
skarpie składowiska o  powierzchni ok. 520 m2.

W ramach rekultywacji biologicznej wykonano następujące prace: nawożenie mineralne rekultywowanej powierzchni składowiska, obsiew (zadarnienie) okrywy rekultywacyjnej mieszanką nasion traw.