Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Lublińcu do pełnienia współczesnych funkcji – I etap

                                                            

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

operacja zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, pt. „ Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Lublińcu do pełnienia współczesnych funkcji – I etap”.

Przebudowa  Wiejskiego Domu Kultury w Starym Lublińcu, dotyczy obiektu położonego  na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Cieszanów, oznaczonej    w ewidencji gruntów jako działka nr 142/8 i 142/9, w m. Stary Lubliniec.

Celem realizowanej operacji jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez przebudowę i przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Lublińcu do pełnienia współczesnych funkcji.

 Operacja zrealizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji – I etap” polegała na wykonaniu następujących zadań:
Przebudowa domu kultury :
– budowa sali widowiskowej ze sceną,
– budowa  sal do prowadzenia zajęć,
– wykonanie sanitariatów w tym dla osób niepełnosprawnych,
– wygospodarowanie pomieszczenia pomocniczego,
– przebudowa komunikacji,
–  wykonanie docieplenia stropu wraz wyk. okładziny ognioodpornej z płyt GK,
– montaż i demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
Ocieplenie budynku wraz pomalowaniem ścian elewacyjnych,

Wykonanie instalacji :
– wew. wodno– kanalizacyjnej wraz przykanalikiem sanitar. i przyłączem
wodociąg.,
– wewnętrznej gazowej,
– elektrycznej,
– centralnego ogrzewania
Budowa stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych i plac utwardzony.

Szerokość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych 5,0 m ,  szerokość drogi dojazdowej do stanowisk 4,0 m . Szerokość chodnika przy drodze dojazdowej do stanowisk postojowych 2,5 m.

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zrealizowany projekt przyczyni się przede wszystkim do aktywizacji życia mieszkańców wsi Stary Lubliniec, przez organizację w powstałych pomieszczeniach warsztatów kulturalnych, spotkań wiejskich, możliwość rozwoju zainteresowań młodzieży, lepsze warunki do prowadzenia działalności koła gospodyń wiejskich, a także Kapeli Ludowej ze Starego Lublińca.

Ponadto poprawi jakości życia mieszkańców wsi Stary Lubliniec, pozwoli na zachowanie zwyczajów kulturowych, zwiększy  dostępność do infrastruktury turystycznej, a także umożliwi znalezienie alternatywnych zajęć dla obecnie dominującej roli obszarów wiejskich, jaka jest produkcja żywności.

W ramach planowanej operacji zrealizowane zostały następujące działania:

Złożenie wniosku – w dniu 2009-03-31 Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie złożyło wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach PROW  o dofinansowanie operacji p.n. „Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Lublińcu do pełnienia współczesnych funkcji – I etap”, koszt całkowity zawarty we wniosku 816 604,76, w tym dofinansowanie 500 000 zł.

Zawarcie umowy – w dniu 27.08.2009 r. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie zawarła umowę o dotację  z Samorządem Województwa Podkarpackiego

Przetarg – w dniu 04.02.2010r. ogłoszono wyniki postępowania przetargowego,          w którym za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: JNTS Usługi Projektowo Budowlane, ul. Szopena 19, 37-600 Lubaczów. Wysokość  wynagrodzenia ofertowego wyniosło 609 755,32 zł.

Podpisanie umowy z Wykonawcą – w dniu 19.02.2010r.

Stan realizacji  prac budowlanych

Do dnia 1.11.2010 r. zgodnie z zakresem prac objętych operacją wykonano:
– prace rozbiórkowe,
– docieplenie stropu,
– pomieszczenia sanitariatów,
– kominy,
– tynki na ściankach działowych i kominach,
–  podwieszenie sufitów z płyt ognioodpornych wraz z wełną mineralną,
–  montaż stolarki okiennej,
–  glazurę ścienną wraz z posadzkami z terakoty
–  instalacji elektrycznej,  CO i  wodno-kanalizacyjnej,
– elewacji zewnętrznej budynku wraz z dociepleniem gr. 10 cm