Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie – etap III, rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nazwa osi priorytetowej: nr 3 „Turystyka i kultura”

 

Tytuł projektu „Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie – etap III, rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie

Projekt zrealizowany przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Całkowita wartość projektu 1 408 014,82 zł. , w tym dofinansowanie 973 018,37 zł.

Okres realizacji projektu: 15.05.2013 r. do dnia 21.05.2014 r.

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Cieszanów. Osiągnięcie tego celu spowoduje zwiększenie liczby turystów, a tym samym stworzone zostaną warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców. Projekt przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich województwa, poprawy warunków do rozwoju usług turystycznych oraz innych dziedzin działalności gospodarczej.

opis projektu – pdf

tablica wzór – pdf