Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś. Priorytetowa nr 2. Infrastruktura techniczna,  Nr i nazwa działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat: C Drogi gminne

Tytuł projektu  „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów”
Projekt zrealizowany przez  Gminę Cieszanów

Całkowita wartość projektu 2 585 325,40 zł., w tym dofinansowanie 1 551 195,24 zł.

Okres realizacji inwestycji: od dnia 03.11.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Cieszanów i powiązań lokalnego układu drogowego z drogami wojewódzkimi nr 863, 865, 866 oraz udostępnienie terenów „nad Zalewem” dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

opis projektu – pdf