Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpacie
Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

 Tytuł projektu: „Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępniania zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzisko Dolne”
Lider Projektu: Gmina Cieszanów

Okres realizacji projektu: od dnia  07.03.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

Wartość projektu:  1 104 663,00 zł., w tym dofinansowanie  937 813,50 zł.,

w tym:  dla Gminy Cieszanów wartość zadania: 370 189,00 zł.,
w tym dofinansowanie 314 277,30 zł.

Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego (dalej: ISP) przez gminy: Cieszanów, Jarosław i Grodzisko Dolne.

Po wdrożeniu projektu mieszkańcy gminy Cieszanów i nie tylko oni,  mogą drogą elektroniczną opłacić:
– podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
– podatek leśny od osób fizycznych i prawnych
– opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– podatek od środków transportu
mogą drogą elektroniczną złożyć wniosek o:
– wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z
systemów podatkowych
– wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach
– rejestrację numeru telefonu komórkowego lub(oraz) adresu e-mail
w systemie e-powiadomienia
– aktualizację numeru telefonu komórkowego lub(oraz) adresu e-mail
w systemie e-powiadomienia
– usunięcie konta w systemie e-
mogą drogą elektroniczną uzyskać informację o:
– numerach działek i ich powierzchniach
– właścicielach działek
– sposobie zagospodarowania poszczególnych działek

E – U S Ł U G I

System ENALEŻNOŚCI  w Gminie Cieszanów   
https://enaleznosci.cieszanow.eu

System EBOM w Gminie Cieszanów – Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

http://ebom.cieszanow.pl

 

 

Graficzny System Informacji Przestrzennej

PORTAL – http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_cieszanow

lub         http://e-spdp.pl/gmina_cieszanow#

 

– E-USŁUGA INFORMACJA O NR DZIAŁKI I POWIERZCHNI
– E-USŁUGA INFORMACJA O ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI
– E-USŁUGA INFORMACJA O WŁASNOŚCI GRUNTÓW

http://e-spdp.pl/urzad/gmina_cieszanow

 

MATERIAŁY  INFORMACYJNE

plakat 1 – pdf

plakat 2 – pdf