Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów

Projekt „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa III Czysta energia.  Działanie 3.1 Rozwój OZE.
Wartość planowana projektu: 10 132 399,90 zł.
Planowane dofinansowanie RPO WP: 7 874 150,88 zł.
Planowany ostateczny termin zrealizowania  projektu –  luty 2023 roku.


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – do pobrania

Nr telefonu w sprawie projektu  – 16 632 8670
e-mail w sprawie projektu – oze.cieszanow@vp.pl


Ogłoszenie o naborze dodatkowym na kotły na pellet – sierpień 2022 r.

Cieszanów 24.08.2021 r.

W związku z możliwością uzupełnienia listy uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś. priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój O Z E

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

OGŁASZA  NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY  DEKLARACJI:

na montaż kotłów na biomasę – 5 szt.

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będąw Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,sala operacyjna stanowisko „ENERGETYKA” w godzinach pracy Urzędu do dnia 31.08.2022r.

Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, deklaracja, umowa, ankiety/  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów STANOWISKO „ENERGETYKA” na sali operacyjnej oraz w zakładce aktualności na stronie Gminy www.ciesznaow.pl, a także www.ue.cieszanow.pl/oze / .

Nabór wniosków od mieszkańców miasta i gminy Cieszanów prowadzony będzie w terminie od 25sierpnia do 31sierpnia 2022 r., a po upływie tego terminu deklaracje wpisane zostaną  na kolejną listę rezerwową.

O kolejności umieszczenia na liście podstawowej decyduje kolejność złożenia deklaracji.

link – zalety kotłów na pellet         kociol na pellet artykul

———————————————————————————————-

Niniejszym informuję, że z uwagi na konieczność zamknięcia list uczestników projektu pn. „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proszę o podpisanie przekazanych umów i dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów (nowy budynek urzędu – sala operacyjna – stanowiska ENERGETYKA)

w terminie do 29 marca 2022 r. do godz. 15.00.

Niedostarczenie podpisanych umów w w/w terminie będzie uznane jako rezygnacja z udziału w projekcie, a na liście uczestników w miejsce takiej osoby wprowadzona będzie następna osoba z listy rezerwowej lub ogłoszony będzie nabór uzupełniający.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny


Link – zaproszenie na spotkania informacyjne  marzec  2022


NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY – AKTUALIZACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów  ogłasza 

AKTUALIZACJĘ  REGULAMINU  NABORU  UZUPEŁNIAJĄCEGO

na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła.

Zmiany w złożonych deklaracjach  w formie podpisanej weryfikacji technicznej złożyć można w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,  pok. 17 w godzinach pracy Urzędu do dnia 30.09.2021r.

Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, deklaracja, umowa, ankiety/  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów pok. 17 oraz stanowią załącznik do ogłoszenia.

zalaczniki_naboru_uzupelniajacego_aktualizacja_IX_2021  – do pobrania


Przed podpisaniem umowy osoba biorąca udział zobowiązana jest podpisać oświadczenie w zakresie pomocy de minimis, natomiast w przypadku, gdy odbiorcą ostatecznym lub członkiem gospodarstwa domowego, w którym zainstalowana będzie instalacja OZE jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów dodatkowo formularz, który zamieszczony jest poniżej.

Dokumenty dotyczące pomocy de minimis – do pobrania


NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY

W związku z możliwością uzupełnienia listy uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś. priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój O Z E

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

OGŁASZA  NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY  DEKLARACJI:

na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła.

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,  pok. 17 w godzinach pracy Urzędu do dnia 20.04.2021r.

Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, deklaracja, umowa, ankiety/  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów pok. 17 oraz stanowią załącznik do ogłoszenia.

Nabór wniosków od mieszkańców miasta i gminy Cieszanów prowadzony będzie w terminie od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2021 r., a po upływie tego terminu deklaracje wpisane zostaną  na kolejną listę rezerwową.

Załączniki naboru uzupełniającego kwiecień 2021 – do pobrania


INFORMACJA  LUTY 2021

Złożony przez Gminę Cieszanów wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój OZE ba terenie Gminy Cieszanów” został wybrany uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2021 r. do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym osoby biorące udział w projekcie zobowiązane są do potwierdzenia udziału w projekcie poprzez wypełnienia aktualnego na dzień 15.02.2021 r. oświadczenia i złożenia w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów. Oświadczenie podpisują wszyscy współwłaściciele działki, na której usytuowany jest budynek mieszkalny.

Aktualizacja regulaminu naboru na dzień 15_02_2021  – do pobrania

Oświadczenie – ankieta aktualna na dzień 15.02.2021 r.   – do pobrania *.docx

Oświadczenie – ankieta aktualna na dzień 15.02.2021 r.   – do pobrania *.pdf

 


informacja o projekcie luty 2021 – podgląd
Informacja po złożeniu wniosku o dofinansowanie – wrzesień 2017  – podgląd
Nabor dodatkowy deklaracji 2017 r – podgląd
Nabór deklaracji 2016 r – podgląd
regulamin OZE archiwalny   – do pobrania
załączniki do regulaminu archiwalne – do pobrania