Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nazwa osi priorytetowej: nr 2 „Infrastruktura techniczna”

Nr i nazwa działania: nr 2.2 „Infrastruktura energetyczna”

Tytuł projektu „Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów – I etap”

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów

Wartość całkowita projektu 2 784 138,55 zł, w tym  dofinansowanie 2 366 517,76 zł.

Okres realizacji projektu: od dnia 13.10.2010 r. do dnia 29.06.2012 r.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Projektem objęte były wyłącznie budynki użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów, a zmiana źródła ciepła na energię odnawialną zrealizowano  kompleksowo we wszystkich możliwych do adaptacji kotłowniach w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Cieszanów.

opis projektu – pdf