Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nazwa osi priorytetowej: nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”

Nr i nazwa działania: 4.1 „Infrastruktura ochrony środowiska”

Schemat B „Zaopatrzenie w wodę”

 

Tytuł projektu: „Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów”

Projekt zrealizowała  Gmina Cieszanów

Całkowita wartość projektu – 4 257 316,21 zł.

Kwota dofinansowania z EFRR  –  2 980 121,34  zł.

Okres realizacji inwestycji: od dnia 05.10.2010 r. do dnia 30.08.2013 r.

 

Głównym celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój działalności turystycznej i gospodarczej w związku z poprawą systemu zaopatrzenia w wodę. Zapewnienie ciągłości dostaw wody o wysokich parametrach fizyko – chemicznych i walorach konsumpcyjnych stanowi podstawowy warunek rozwoju gospodarki, osadnictwa i turystyki w gminie. Pobudzenie aktywności inwest.j i społecznej powinno pozytywnie wpłynąć na decyzje o podejmowaniu działalności na tym obszarze przez potencjalnych inwestorów.

opis projektu – pdf

tablica – pdf

 

Wiercenie studni na terenie ujęcia w Polance Horynieckiej