Likwidacja skutków powodzi z roku 2010 w Gminie Cieszanów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 7 „Spójność wewnątrzregionalna”

Nr i nazwa działania: nr 7.3 „Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie  terenów zniszczonych przez powódź

Schemat B: Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź

Tytuł projektu: Likwidacja skutków powodzi z roku 2010 w Gminie Cieszanów

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów

Całkowita wartość projektu – 577 767,63 zł., w tym dofinansowanie 539 230,52 zł.

Okres realizacji projektu: od dnia 14.06.2012 r. do dnia 10.10.2012 r.

Celem projektu było odtworzenie infrastruktury komunikacyjnej Gminy Cieszanów zniszczonej w wyniku powodzi i podtopień, które miały miejsce w roku 2010.

opis projektu – pdf