Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie – II etap

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

nazwa osi priorytetowej: nr 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”

Nr i nazwa działania: nr 4.3 „Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej”

Tytuł projektu  „Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie – II etap

Projekt zrealizowany przez Gminę Cieszanów

Całkowita wartość projektu 227 714,73 zł., w tym  dofinansowanie 171 739,89 zł.

Okres realizacji projektu: od dnia 20.06.2012 r. do dnia 15.11.2012 r.

Celem projektu jest kontynuacja przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie, zrealizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach I naboru wniosków w działaniu 4.3 RPO WP 2007 – 2013.

opis projektu – pdf

Ogród przed szkołą w Nowym Siole i tablica informacyjna