Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG w Cieszanowie

Projekt „Budowa pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby UMiG w Cieszanowie”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. priorytetowa III Czysta energia , Działanie  3.3  Poprawa jakości powietrza,  Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów  niskoemisyjnych

Wartość planowana projektu:  4 001 758,07 zł.

Dofinansowanie: 2 114 620,20 zł.

Projekt planowany do zrealizowania w  2021 r.

Zadanie polega na budowie nowego pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.